Vilkår

Ved å bruke vår tjeneste, CVmaker.no (heretter kalt "tjenesten"), godtar du automatisk vilkårene nedenfor.

Artikkel 1: Bruk av tjenesten vår

  1. Du kan bruke vår premiumtjeneste til å opprette, redigere og laste ned din CV og personlige brev. Du er ansvarlig for bruken av de forskjellige verktøyene og funksjonene som tilbys av tjenesten vår.

  2. Når du har opprettet din første CV, vil en konto automatisk bli generert for deg. Påloggingsinformasjonen vil bli sendt til e-postadressen du oppga. Du kan deretter logge på med denne informasjonen og bruke alle de forskjellige funksjonene som tilbys på vår plattform.

  3. CV, personlige brev og annen informasjon vil bli lagret i kontoen din. Du kan se denne informasjonen når som helst ved å logge på kontoen din.

  4. Du må alltid beskytte tilgang til kontoen din med en gyldig e-postadresse og passord. Du må alltid holde passordet ditt strengt konfidensielt. CVmaker.no vurderer at alle aktive valg som er gjort fra kontoen din, etter innlogging med din nåværende e-postadresse og passord, er gjort i henhold til avtale med deg. Du er personlig ansvarlig for disse aktive valgene med mindre du eksplisitt har gitt uttrykk for at noen andre enn deg vil ha tilgang til innloggingsinformasjonen din.

Artikkel 2: Bruksregler

2.1. Kontoen er personlig og kan bare brukes av den legitime eieren til den spesifiserte e-postadressen som ble brukt under registreringen og som den spesifikke kontoen er knyttet til. Det er strengt forbudt å dele sine kontodetaljer med noen tredjepart under noen omstendigheter.

2.2. Det er forbudt å bruke tjenesten til forskjellige typer handlinger som bryter nasjonale eller internasjonale lover og regler. Dette inkluderer også lagring eller formidling av informasjon gjennom tjenesten som kan klassifiseres som skadelig, ærekrenkende eller rasistisk i sin form. Det er strengt forbudt å sende spam eller lignende.

2.3. Hvis CVmaker.no oppdager denne typen aktiviteter eller mottar en tredjeparts klage på at kontoen din bryter noen av ovennevnte lover og forskrifter, forbeholder vi oss retten til umiddelbart å stenge kontoen eller blokkere tilgangen helt til tjenesten uten å tilbakebetale penger.

2.4. Hvis det etter CVmaker.no oppfatning er fare for uregelmessigheter, skader eller annen fare for vår plattform, nettverk, tredjeparter og / eller Internett-tjenesten, spesielt gjennom sending av spam, lekkasje av personopplysninger eller aktiviteter som kan tilskrives virus, eller lignende programvare, forbeholder vi oss retten til å ta alle nødvendige tiltak som vi med rimelighet anser som nødvendige for å forhindre at vi og våre partnere tar skade av disse aktivitetene.

2.5. CVmaker.no beholder alltid den eksklusive retten til å varsle myndighetene i tilfelle mistanke om forbrytelse. Videre forbeholder CVmaker.no seg retten til å oppgi navn, adresse, IP-adresse eller annen form for informasjon til en bestemt tredjepart som har varslet kontoen din og hevder at du krenker deres rettigheter eller deres generelle vilkår og betingelser, forutsatt at klagene kan være anses som rimelig.

2.6 CVmaker.no kan ikke holdes ansvarlig for skader du har påført tredjepart. Cvmaker skal også holdes skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i forbindelse med slike skader.

Artikkel 3: Vedlikehold og tilgjengelighet

3.1. CVmaker.no gjør alt for å gjøre tjenesten tilgjengelig hele tiden, men kan aldri garantere 100% tilgjengelighet.

3.2. CVmaker.no vedlikeholder aktivt sin plattform der vedlikehold kan utføres når som helst og uten å varsle medlemmene, noe som igjen kan føre til begrenset tilgjengelighet.

3.3. CVmaker.no kan endre tilgang til tjenesten når som helst. Tilbakemelding blir verdsatt, men til slutt avhenger disse avgjørelsene helt av CVmaker.no.

Artikkel 4: Immaterielle rettigheter

    1. Tjenesten, nettstedene, den medfølgende programvaren, samt all informasjon, bilder på nettstedet og malen for utforming av både CVer og omslag er således immaterielle rettigheter tilhørende CVmaker.no. Disse kan aldri kopieres eller distribueres på noen måte uten uttrykkelig tillatelse fra CVmaker.no, bortsett fra i tilfeller der dette er tillatt etter loven.

4.2. Utformingen av det endelige dokumentet, som kan lastes ned via tjenesten, er i henhold til forrige avsnitt om immaterielle rettigheter heleid av CVmaker.no. Det er uttrykkelig forbudt å bruke designet på noen annen måte enn i kombinasjon med maler og dokumenter levert av vår plattform. Disse rettighetene fortsetter selv etter at du avslutter avtalen din med oss, inkludert vilkårene og tilknytningene til denne.

4.3. Informasjon som du har publisert eller lagret via CVmaker.no, for eksempel teksten på CVen eller passfotoet ditt, er og vil forbli din eiendom. CVmaker.no har en begrenset rett til å bruke denne typen informasjon for den aktuelle tjenesten vi tilbyr.

4.4. Du kan oppheve denne bruksretten ved å slette relevant informasjon og / eller si opp avtalen med oss.

4.5. Hvis du sender inn informasjon til CVmaker.no, for eksempel tilbakemelding på en feil eller forslag til forbedring, gir du CVmaker.no en ubegrenset rett til å bruke denne typen informasjon i tilknytning til vår tjeneste. Dette gjelder ikke informasjonen du uttrykkelig markerer som konfidensiell. CVmaker.no er ikke forpliktet til å betale deg en kompensasjon dersom CVmaker.no velger å bruke din tilbakemelding eller forslag til tjeneste.

4.6. CVmaker.no vil ikke dele noen av dine private data som du lagrer og distribuerer gjennom vår plattform, med mindre dette spesifikt anses nødvendig for at vi skal kunne tilby en velfungerende tjeneste, eller hvis CVmaker.no blir forpliktet til å gjøre det i kraft av en lovbestemmelse eller rettsavgjørelse. I dette tilfellet vil CVmaker.no forsøke å begrense detaljene i dataene i den grad det er innenfor deres makt.

4.7. I løpet av abonnementsperioden har du rett til å bruke tjenesten og de forskjellige dokumentene som følger med tjenesten, for eksempel en CV eller et personlig brev. Etter å ha kansellert abonnementet ditt, har du ikke lenger rett til å bruke malene våre i form av personlige brev og / eller CV-er. Disse dokumentene kan bare brukes i samråd med CVmaker.no.

Artikkel 5: Serviceavgift

5.1. Et gebyr belastes for bruk av tjenesten vår. Det faktiske beløpet på kostnadene er spesifisert på nettstedet. De nevnte kostnadene må betales på forhånd for å kunne bruke plattformen fullt ut.

5.2 For å bruke CVmaker.no, må du ha premiummedlemskap. Kunden belastes månedlig for abonnementet. Det første månedlige gebyret vil bli belastet etter 7 dager fra den første betalingen, hvis du fremdeles har et premiummedlemskap. Etter den første fornyelsen belastes gebyret månedlig. Abonnementet kan kanselleres umiddelbart og når som helst. For å unngå fremtidige belastninger, må abonnementet kanselleres før fornyelsesdatoen.

5.3. CVmaker.no har når som helst rett til å endre de forskjellige kostnadene ved tjenesten som er beskrevet i artikkel 5 (1). CVmaker.no vil informere deg om en slik endring en (1) måned før endringen trer i kraft. Hvis du ikke godtar den nye endringen, har du rett til å si opp avtalen din til de nye kostnadene trer i kraft.

5.4. Du vil ha mulighet til å laste ned din CV så snart betalingen for abonnementet er godkjent. Ved nedlastning av din CV, samtykker du til at angreretten går tapt. Du har heller ikke krav på tilbakebetaling av gebyret som er belastet.

Artikkel 6: Betalingsbetingelser

6.1. Den første betalingen kan gjøres enten med kredittkort eller PayPal, i henhold til betalingsinstruksjonene på nettstedet. Hvis kontrakten fornyes, belastes kostnadene fra kredittkortet eller PayPal-kontoen som ble brukt for den første betalingen. Betalingskontoen kan alltid fornyes eller slettes ved å logge på og stille medlemskapet til inaktivt. Brukere som har blitt aktivert via PayPal, kan også avbryte medlemskapet via PayPal-kontoen sin.

6.2. Ved forsinkede og utestående betalinger der vi ikke har klart å belast deg beløpet vi har blitt enige om, vil CVmaker.no sende ut en betalingspåminnelse med en betalingsperiode på 14 dager. Hvis du ikke oppfyller betalingsforpliktelsen din etter denne påminnelsen, har CVmaker.no rett til å kreve andre innkrevingskostnader og begrense bruken av tjenestene ved for eksempel å begrense din tilgang til CVmaker.no.

6.3. Hvis CVmaker.no ikke klarer å samle inn det skyldige beløpet og / eller hvis du ikke foretar betalingen i tide, vil du bli holdt ansvarlig for erstatnings og eventuelle innkrevingskostnader i tillegg til det utestående beløpet du skylder.

Artikkel 7: Ansvar

7.1. Med mindre lovbestemmelser ikke utelukker dette, gjelder følgende ansvarsbestemmelser for bruk av tjenesten vår.

7.2. Ved tilfeller av forsettlig eller grov uaktsomhet, er CVmakers ansvar begrenset til det beløp du har betalt for de to siste månedene før hendelsen skjedde.

7.3. CVmaker.no er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgetap, tap av fortjeneste, tapte arbeidsmuligheter, tapte besparelser og skader på grunn av stagnasjon av selskaper.

7.4. CVmaker.no vil aldri være ansvarlig for å betale erstatning for skade utenfor vår kontroll. Dette inkluderer avbrudd, ikke-fungerende nettverk, skade på telekommunikasjonsinfrastrukturen, strømbrudd, innenlandske forstyrrelser, mobilisering, krig, trafikkproblemer, streik, eksklusjon, forstyrrelser i selskapet, stagnasjon i forsyning, brann og flom.

Artikkel 8: Varighet og kansellering av abonnement

8.1. Denne avtalen og abonnementet ditt begynner så snart du begynner å bruke tjenesten, som nevnt i artikkel 1 der du kan lese mer om vilkårene for bruk av tjenesten for første gang.

 8.2. Du kan når som helst si opp abonnementet via kontoen din eller gjennom vår kundeservice. For å unngå fornyelse av ditt nåværende abonnement, må du aktivt avbryte medlemskapet ditt før datoen for fornyelse for den nye perioden.

8.3. Ved kansellering av abonnementet returneres aldri forhåndsbetalte midler.

8.4. Informasjonen du har lagret gjennom tjenesten, blir slettet 12 måneder etter at du sist brukte tjenesten vår. CVmaker.no vil informere deg via den angitte e-postadressen som vi har lagret i systemet vårt før vi sletter informasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke er pålagt å gjøre det. Frem til øyeblikket hvor informasjonen blir slettet, har du muligheten til å bruke informasjonen ved å inngå en kontrakt med CVmaker igjen.

Artikkel 9: Endringer i priser og betingelser

9.1. CVmaker.no kan justere vilkårene og prisene med umiddelbar virkning.

9.2. CVmaker.no vil varsle deg om endringer eller tillegg minst tretti dager før ikrafttredelsen på nettstedet vårt, slik at du kan ta hensyn og stilling til endringene i god tid.

9.3. Hvis du ikke ønsker å godta disse endringene, kan du si opp avtalen frem til endringene trer i kraft. Bruk av tjenesten etter gyldighetsdatoen regnes som aksept av endrede eller tilleggsbetingelser.

Artikkel 10: Andre bestemmelser

10.1. Nederlandsk lov gjelder for denne avtalen.

10.2. I den grad loven ikke bestemmer noe annet, vil alle tvister angående CVmaker.no bli forelagt den nederlandske domstolen for det spesifikke distriktet som CVmaker.no befinner seg i.

10.3. Hvis en forskrift eller bestemmelse av disse vilkårene for bruk krever at en melding skal "skrives", følges den også hvis meldingen gis via e-post eller kommunikasjon via CVmaker.no, forutsatt at det er tilstrekkelig fastslått at meldingen faktisk kommer fra avsender som er spesifisert og at innholdet og integriteten til meldingen ikke påvirkes.

10.4. CVmaker.no har rett til å overføre sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen, så vel som personopplysningene som behandles, til en tredjepart som overtar den aktuelle forretningsdrift

Artikkel 11: Kontakt

Hvis du har spørsmål, forslag eller kommentarer om disse vilkårene, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema.